201205211337602735ghQoCp7F201205211337612564CT1YyzpL201205231337780634PXkHCJA9201205211337602743WfKXoqNr2012052113376125591oj5zVjq201205211337602739hUQKpTSU

Hustyper

I Källberga kommer det att finnas en stor variation av olika hustyper och husstorlekar för att boendet ska fungera över tiden och i olika livssituationer. Här ska man kunna både bo och arbeta.

I centrala lägen placeras förskola, skola och andra lokaler för de boende, såsom sortering för avfall, och annat som kan skötas gemensamt.

Källberga kommer att byggas med högt ställda krav avseende energiförbrukning av köpt energi per kvm. Målet är att komma ner till 25 kwh/m2 avseende uppvärmningen. Husen skall värmas enligt de mest energieffektiva och miljövänliga metoderna och ett alternativ kan vara vattenburen bergvärme i gemensamma anläggningar.

Husen planeras att byggas av sunda material som är godkända utifrån ett kretsloppsperspektiv. Fasader av trä, vilket även gäller sockel/souterrängvåning. Takbeläggning av lertegel, plåt, papp och sedum. Sadeltak där inget annat anges. Arkitekturen ska upplevas som varierad men ändå utgå från ett gemensamt form- och färgspråk. Det är viktigt med ett gemensamt formspråk för räcken, utvändiga trappor, murar och utomhusbelysning och andra byggnadselement som tillsammans utgör den helhet som gör området enhetligt.

Färgsättning av husen; fasader, tak och detaljer, ska ske efter ett särskilt färgsättningsprogram framtaget för Källberga.

Mer information och fakta om de tänkta hustyperna finns i Gestaltningsprogrammet